Whatsapp
Alternate Text

Çevre Danışmanlık ve Sıfır Atık Sistem Kurulum Hizmetleri

Çevre Danışmanlık ve Sıfır Atık Sistem Kurulum Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firması, çevre danışmanlık hizmeti vermesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüzel kişidir. 21.11.2008 tarihli 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliği’nin 6. Maddesi ve 30.07.2019 tarihli 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 30.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Madde-5 uyarınca işletmelerin “Çevre Danışmanlık Hizmeti” alması zorunlu hale getirilmiştir.

RID, IMDG, IATA ve ICAO konvansiyonları uyarınca belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin her türlü ihtiyacınıza çözüm üretiyoruz.

Çevre Danışmanlığı Nedir?

Çevre danışmanlık hizmeti; kurum, kuruluş ya da işletmelerin faaliyet ve çalışmalarının mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin etkin biçimde uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren; tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları takip edip düzenleyen; ilgili işletme ya da kurum adına çevre izin ve lisans belgeleri başvuru işlemlerini takip eden ve başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belgeleri hazırlayan; ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu danışmanlık hizmettir.

Çevre Danışmanı Kimdir?

Kurum ya da işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren çevre danışmanı, tesis içi aylık ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, tesiste ya da çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevlidir.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ya da neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, değerlendiren çevre görevlileri, çevre danışmanlık firmalarında istihdam edilmektedir.

Çevre Görevlisinde Aranılacak Nitelikler

Çevre yönetim birimlerinde ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlisinde aranılacak nitelikler;

 • • Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlara, mezuniyet belgeleri ile başvuru yapmaları halinde verilir.
 • • En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az beş yıl çalışmış olanlara, durumlarını belgelendirerek başvuru yapmaları halinde, çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için verilir.
 • • Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlardan, Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda eğitime katılarak, düzenlenecek sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara, başvuru yapmaları halinde çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için verilir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Görevleri

 • • 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikler kapsamında çevre yönetimi faaliyetlerini, çevre danışmanlık hizmeti vererek mevzuata uygun bir biçimde yürütmek ve koordine etmek,
 • • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla kontrol ederek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, işletmelere yönelik aylık ziyaret gerçekleştirmek ve ziyaret raporu düzenlemek,
 • • Yılda bir kereden az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamak, bu raporu tesis ya da faaliyet sahibine sunmak ve tesis bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,
 • • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak.
 • • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek.
 • • Çevre danışmanlık firması tarafından işletme adına, Mahalli İdareler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve ilgili Bakanlığa sunulması gereken işlemlere yönelik olarak çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapmak,
 • • Tesis ya da faaliyetin 2872 Sayılı Çevre Mevzuatı gereğince alması gerekli; izin, onay, lisans belgelerini alma, güncelleme ya da yenileme çalışmalarını yürütmek suretiyleçevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu olan tesis ve faaliyetlere çevre danışmanlık hizmeti vermektir.

2872 Sayılı Çevre Kanunun İlgili Maddeleri ve Ek Madde 2

 • • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 1; Bu kanunun amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasıdır.
 • • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 8; Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Ek Madde 2 – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 MD)
 • • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine yol açacak ya da çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler;
  • Çevre yönetim birimi kurmak,
  • Çevre görevlisi istihdam etmek,
  • • Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan hizmet satın almakla yükümlüdürler.

Çevre Danışmanlık Firmasının Nitelikleri

 • • Çevre danışmanlık firmasında en az 4 çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi gerekmektedir.
 • Çevre danışmanlık firmasında istihdam edilen çevre görevlisinden ¾’ü çevre mühendisliği bölümünden mezun ya da çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ya da üzeri eğitim almış olması,
 • • İstihdam edilen çalışanlardan en az biri çevre ile ilgili olarak en az 5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olması,
 • • İstihdam edilen çalışanlardan en az biri çevre ile ilgili olarak en az 3 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olması zorunludur.
 • • İstihdam edilen çalışanlardan en az biri çevre ile ilgili olarak en az 2 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olması zorunludur.
 • • Çevre danışmanlık firmasında verilen çevre danışmanlık hizmetinin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunması zorunludur.
 • • Çevre danışmanlık hizmeti veren aracın üzerinde dışarıdan görünecek biçimde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer almalıdır.
 • • Çevre Laboratuvarları çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analizleri yapmak üzere bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ya da kuruluşlara ve şahıs şirketlerine çevre danışmanlık yeterlik belgesi verilmez.

Sıfır Atık Sistemi Kurulum Hizmeti Nedir?

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli olarak kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin geçirilmesi ve atık oluşumunun engellenmesi ya da en aza indirgenmesi , atık oluşması durumunda ise kaynağından ayrıştırılarak toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetimi hedefidir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine yönelik genel ilke ve esasların belirlenmesini sağlamıştır.

Sıfır Atık Sisteminin Kurulumu Yol Haritası

Çalışma Ekibinin Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek yetkili kişi ya da kişiler ile çalışma ekipleri oluşturulur.

Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin en etkili biçimde yapılandırılması için, uygulama aşamasına geçilmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Bu kapsamda; mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizi gerçekleştirilir.

Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve Uygulamaya Geçilmesi: Farkındalığı arttırmak amacı ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri: Düzenli aralıklarla uygulamanın gerçekleştirilmesine yönelik takip çalışmaları yürütülür. Aksama yaşanan durumlar için önlemler alınır, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılır.

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu Aşamaları Nelerdir?

 • • Sistem Kurulumunda Görev Alacak Ekibin Oluşturulma
 • • Analiz Ve Planlama
 • • Mevcut Durum Tespiti
 • • Atık Önleme Ve Azalım Çalışmaları
 • • İhtiyaçların Belirlenmesi & Temin
 • • Uygulamaya Geçiş
 • • Eğitim & Bilinçlendirme
 • • Takip, Kayıt, Raporlama Ve Sürekli İyileştirme

Çevre TR Mühendislik Olarak Verdiğimiz Çevre Danışmanlık Sıfır Atık Sistemi Kurulum Hizmetlerimiz

Çevre ve İzin Lisans Hizmetleri

Çevre ve izin lisans hizmetlerinde işletmelerin, faaliyetleri gereği Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek -2 listeleri kapsamında olup olmadığı değerlendirilir. Yönetmelik kapsamına giren işletmeler için Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi temini gerçekleştirilir.

Sıfır atık danışmanlığı

Sıfır atık kapsamında işletmede oluşan atıkların önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliklerine göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisansı atık işleme tesislerine gönderilmesi sağlanır.

Çevre Projeleri Yönetim Danışmanlığı

İşletme tarafından yapılması planlanan atık azaltma, enerji tasarrufu, hava kalitesinin arttırılması, su kalitesinin arttırılması, ağaçlandırma gibi çevre projesi için gerekli araştırmalar yapılarak firmalar ya da işletmelerin doğru şekilde yönlendirilmektedir.

Bağımsız Çevre Denetimleri ve Yasal Uygunluk Değerlendirme

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında işletmeler her ay düzenli olarak ziyaret edilir ve denetlemeleri gerçekleştirilir. İşletmelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğu sağlanarak değerlendirmeler yapılır. Eksikler tespit edilerek bu eksiklerin tamamlanmasına yönelik yol haritaları hazırlanır.

Çevresel Acil Durum Tatbikatları

Çevresel Acil Durum Tatbikatları ile işletmede meydana gelebilecek dökülme, sızıntı gibi tehlike arz eden durumlar için acil durum tatbikatı gerçekleştirilir ve personel, ekipman yeterliliği ölçülür.

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık Yönetimi Çevre Danışmanlığı hizmeti ile işletmelerde oluşan tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj ve evsel atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasından başlayarak depolanması, geri kazanım ya da bertarafına kadar olan süreç hakkında çalışan ve işveren bilgilendirilerek atık yönetiminin yönetmeliklere uygun biçimde gerçekleşmesi sağlanır.

Yasal İzin Ve Süreçlerin Takip Danışmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlara yapılan başvurular takip edilerek bu başvuruların sonuçlanması sağlanır.

Çevre Eğitimleri

İşveren ve personellere yönelik olarak mevzuat kapsamında gerekli çevre eğitimleri gerçekleştirilir.

Uluslararası Standartlar Ve Projelerde Uygunluk Değerlendirme

Uluslararası standartlar incelenerek işletmelerin bu standartlara uygunluğu ve takibi sağlanır.

Çevre Yönetim Planı Hazırlanması

Kaliteye yönelik olarak çalışmalar yapan ve ISO 14001 Belgesi alan tesisler için Çevre Yönetim Planı Hazırlanması aşamasında kalite birimine gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek işlemlerin daha hızlı ve doğru biçimde ilerlemesi sağlanır.