Whatsapp
Alternate Text

Çevre Danışmanlık, Sıfır Atık ve Tüm Çevresel Belgelendirme Hizmetleri

Çevre Danışmanlık, Sıfır Atık ve Tüm Çevresel Belgelendirme Hizmetleri Çevre Danışmanlık, Sıfır Atık ve Tüm Çevresel Belgelendirme Hizmetleri

Hemen TMGD TR Çevre Ekibinden Teklif Alın

Not ; Mesai saatleri içerinde yapılan talepler için fiyatlama 1 saat içerisinde , mesai saatleri dışında yapılan taleplere ilk iş günü öğle öncesi dönüş yapılacaktır.

Sıfır Atık Belgelendirme , Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanı , Endüstriyel Atık Yönetim Planı , Atık Beyanı , Çevre İzin Lisans İşlemleri ve Diğer çeşitli çevresel belgelendirme hizmetleri; profesyonel hizmet ekibimizin desteği ile sağlanabilmektedir.

Sıfır Atık Belgelendirme , Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanı , Endüstriyel Atık Yönetim Planı , Atık Beyanı , Çevre İzin Lisans İşlemleri ve Diğer çeşitli çevresel belgelendirme hizmetleri; profesyonel hizmet ekibimizin desteği ile sağlanabilmektedir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin usul ve esasları içeren Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında belirlenen bina ve yerleşkeler sisteme geçiş için belirtilen son tarihe kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmakla yükümlüdür. Bunların haricindeki işletmeler ise gönüllü olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanacaktır. İşletmenizin Sıfır Atık Kapsamı hakkında bilgi almak için uzmanlarımızla görüşme sağlayabilirsiniz.

Sıfır Atık Belgesi İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • İşletmenizin Entegre Çevre Bilgi Sistemi kaydı yapılır ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi aktif hale getirilir.
 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında görevlendirilen personel ve eğitim bilgileri girilir.
 • Bina içerisinde en az ikili toplama sistemi olmak üzere atıkların toplanması ve lisanslı firmaya teslim edildiğine dair belgelerin yüklenmesi yapılır.
 • Biriktirme ekipmanlarının Yönetmelikte belirtilen renk skalasına uygun olması sağlanır.
 • Biriktirme ekipmanları üzerinde atık türüne özgü (Ambalaj, Biyobozunur, Diğer Atıklar vb.) işaret ve yazılar yer alır.
 • Sıfır Atık hakkında personelin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılır ve gerekli dosyalama ve dokümantasyon sağlanır.

Tüm kriterlerin sağlanması ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan başvuru neticesinde işletmenize Sıfır Atık Belgesi düzenlenmektedir.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması ve sürdürülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemler işletmenize gerçekleştireceğimiz ziyaretler sırasında Çevre Mühendislerinden oluşan ekibimiz ile koordineli şekilde yapılmaktadır.

2019 Yılı ile plastik poşetlerden adet başına alınmaya başlanan geri kazanım katılım payı (GEKAP olarak ifade edilecektir) 2020 başından itibaren, 31.12.2019 tarih ve 30995 (4.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik olarak ifade edilecektir) ile lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dâhil tüm ambalajlara uygulanmaya başlanmıştır. Yönetmeliğin yayınlanmasın ile yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olup “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar olarak ifade edilecektir) 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Bakan Oluru ile yayımlanmıştır.

GEKAP kapsamına alınan ambalajın yurt içinde yaygın olması sebebi ile beyanname kapsamına girecek tesislerin fazla olacağı öngörülmektedir.

AMBALAJ NEDİR?

Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri dâhil tüm malzemeleri ifade etmektedir.

AMBALAJ TANIMINA UYAN ÜRÜNLER
Kriter 1

Başka bir ürün/eşya/malzemenin ayrılmaz bir parçası değilse,

Başka bir ürün/eşya/malzemenin kullanım ömrü boyunca o ürün/eşya/malzemeleri içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için kullanımı gerekli değilse,

Başka bir ürün/eşya/malzeme ve bunların tüm parçaları ile kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa, ambalaj olarak kabul edilir.

Bu kriterlerin herhangi birisini sağlamayanlar asıl ürün/eşya/malzemenin orijinal parçası olarak kabul edilirler ve ambalaj olarak tanımlanmazlar.

Kriter 2

Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürün/eşya/malzemeler ile satış yerlerinde satılan, doldurulan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürün/eşya/malzemeler ambalaj olarak kabul edilir. Bu kriterleri sağlamayan veya tekrar aynı amaçla bağımsız kullanımı mümkün olanlar orijinal ürün/eşya/malzemeler olarak kabul edilirler ve ambalaj olarak tanımlanmazlar.

Kriter 3

Ambalajın bileşenleri ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir.

Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören bu parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, ürün ile kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe ambalaj kabul edilir.

Kullanım Amacına Göre Ambalajların Tanımlanması

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uygulamaları kapsamında; birincil ambalaj/iç ambalaj/satış ambalajı, ikincil ambalaj/grup ambalajı, üçüncül ambalaj/nakliye ambalajı/dış ambalaj vb. olarak yapılan tanımlamalara uyan bütün ürün/eşya/malzeme türleri ambalaj olarak kabul edilirler.

Birincil Ambalaj (Satış Ambalajı): Ürünle doğrudan ya da kısmen temas halindeki ambalajlar ve bunun orijinal parçaları (kapak, etiket, zımba teli vb.) birincil ambalaj olarak geçmektedir.

İkincil Ambalaj (Grup Ambalajı): Birden fazla satış ambalajının bir arada tutulmasını sağlayan ambalajlardır. Üründen ayrıldığında, ürünün herhangi bir özelliği değişmez.

Üçüncül Ambalaj (Nakliye Ambalajı): Belli sayıda birincil ya da ikincil ambalajın taşımavedepolamaişlemiiçinkullanılankonteynerhariciambalajlardır.

İçecek Ambalajı: İçeceklerin nihai kullanıcı veya tüketicilere ulaştırılmasında en küçük satış birimi oluşturmaya uygun, içecek ile doğrudan veya kısmen temas halindeki ambalajlardır. İçecek ambalajlarındaki etiket, kapak, mantar gibi parçalar bir bütün olarak değerlendirilir.

GEKAP kapsamdaki ürünler aşağıdaki hallerde GEKAP yükümlülüğü oluşturur.

Yurt içinde piyasaya arz

Piyasaya arz: Ürünlerin tedarik, dağıtım veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti ifade etmektedir.

Ambalajlar için piyasaya sürülme işlemi bu ambalajların herhangi bir ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzında kullanılması durumunda oluşur.

Ambalaj üreticileri tarafından üretilerek veya ithal edilerek bu ambalajları kullanacaklara yapılan boş ambalaj arzları ambalaj piyasaya sürme tanımı dışındadır.

Serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilme (ithalat)

Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi ithalat tanımı dışındadır.

GEKAP Beyan ve Ödeme Yükümlülüğü Kimde?

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlara ilişkin geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

Piyasaya Süren (Piyasaya Arz) Nedir?

Piyasaya süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, Yönetmelik kapsamındaki ürünlerini veya ambalajlı eşya/malzemelerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya ve malzemeler için ürünün ya da eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir.

Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması (bedelli veya bedelsiz) için yapılan teslim faaliyeti (gerçek/tüzel kişiler arasındaki değişimi) esas alınır.

Piyasaya süren olarak tanımlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler ambalajlar için belirlenen geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu tutulurlar.

Ambalaj Tedarikçisi Kimdir?

Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile ambalajlı ürün piyasaya sürenler adına ambalajlı ürünü fason olarak üreten veya ürünleri piyasaya sürenler adına ambalajlayanlardır/ dolumu yapanlardır.

Ambalaj Tedarik Faaliyeti, Ambalaj piyasaya sürenler adına/hesabına, ambalajlı ürün/eşya/malzemenin ambalajına piyasaya sürenin adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle piyasaya sürenlere temin/teslim etme faaliyetidir.

Ambalaj tedarikçileri, tedarik ettikleri ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi değillerdir. Ambalajlı ürün tedarikçileri tarafından piyasaya sürenler adına fason olarak üretilen ambalajlı ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzı piyasaya sürenler tarafından yapıldığından ambalajlı ürün tedarikçileri geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir.

Tedarikçiler tarafından piyasaya sürenlere tedarik edilen ambalajlı ürün teslimlerinin gerçekleşme tarihi bu ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülme tarihidir ve piyasaya sürenler tarafından bu tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı yükümlülüğü yerine getirilir.

Tedarikçiler ile piyasaya sürenler arasındaki mal/malzeme/eşya vb. ambalajlı ürün teslimlerine ilişkin belgeler (Hazine ve Maliye Bakanlığı mevzuatı uyarınca düzenlenen) piyasaya süren işletmelerin tespitinde esas belge olarak değerlendirilir.

Satış Noktası Nedir?

Ambalaj tedarikçileri, tedarik ettikleri ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi değillerdir. Ambalajlı ürün tedarikçileri tarafından piyasaya sürenler adına fason olarak üretilen ambalajlı ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzı piyasaya sürenler tarafından yapıldığından ambalajlı ürün tedarikçileri geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir.

Tedarikçiler tarafından piyasaya sürenlere tedarik edilen ambalajlı ürün teslimlerinin gerçekleşme tarihi bu ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülme tarihidir ve piyasaya sürenler tarafından bu tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı yükümlülüğü yerine getirilir.

Tedarikçiler ile piyasaya sürenler arasındaki mal/malzeme/eşya vb. ambalajlı ürün teslimlerine ilişkin belgeler (Hazine ve Maliye Bakanlığı mevzuatı uyarınca düzenlenen) piyasaya süren işletmelerin tespitinde esas belge olarak değerlendirilir.

Beyan Edilip GEKAP Ödenmeyecek Haller

2872 sayılı Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde gösterilen ve geri kazanım katılım payı tahsil edilecek ürünlerin (sadece Lastik, Akümülatör, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, Pil, İlaç) birincil ambalajlarından (şişe, bidon, teneke kutu, kâğıt/karton koli veya plastik sarmalı/kaplaması gibi) beyan alınacak ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.

Atık Yönetim Planı (EAYP) Nedir ?

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca; tesis bünyesinde tehlikeli veya tehlikesiz atık oluşumu gözlenen kuruluşların, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte başvurarak, 3 yıl geçerliliği bulunan atık yönetim planı onay yazısını almaları gerekmektedir.

Atık Yönetim Planı (EAYP) Onay Süresi/Geçerliliği Ne Kadar Sürelidir ?

İl Müdürlükleri tarafından yazılan Atık Yönetim Planı (EAYP) Onay Yazısı'nın geçerlilik süresi 3 yıldır.

Atık Yönetim Planı (EAYP) Olmayan Kuruluşlara Uygulanabilecek Müeyyide Nedir?

Bu kapsamda yapılacak denetimlerde kurumun Çevre İl Müdürlüklerince onaylı Atık Yönetim Planı (EAYP) Onay Yazısı bulunmaması durumunda uygulanacak para cezası 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olup her yıl için miktar güncellenmektedir.

Atık Yönetim Planı (EAYP) için Gerekli Olabilecek Belgeler Nelerdir?

Yükümlü tesislerde atık yönetim planı raporlarında uygulanacak rapor formatları yıllar içerisinde küçük değişikliklerle yenilenmiştir. Son Endüstriyel Atık Yönetim Planı Rapor
Formatına ilgili linkten indirebilirsiniz.

Rapor hazırlandığında ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlünce tarafınızdan tesis faaliyeti ve durumuna göre aşağıdaki belgeler istenebilir.

 • Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti
 • Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı”
 • Güncel Kapasite Raporu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Geçici Atık Depolama Alanı’na ilişkin bilgiler / fotoğraflar
 • İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı
 • İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları”
 • Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”
 • Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)
 • Atık analizleri, sözleşmeler
Atık Yönetim Planı (EAYP) Onayında Resmi Kurumlara Harç Yatırılır mı ?

Atık Yönetim Planı (EAYP) onay yazısının alımında herhangi bir resmi kuruma herhangi bir harç ödenmemektedir.

TMGD TR Çevre Ekibi olarak;

Atık yönetim planı (EAYP) onay yazısının alınması ve atık yönetiminin oluşturulması amacıyla, danışmanlık hizmeti verilen firmalar bünyesinde aşağıda yer alan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

*Tesis bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların belirlenmesi,

*Oluşan atıklara ilişkin olarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre uygun atık kodlarının belirlenmesi,

*Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için, ilgili Yönetmelik çerçevesinde gerekli özellikleri içerecek şekilde atık sahasının oluşturulması amacıyla projelendirme çalışmasının yapılması,

*Tesisin üretim, laboratuvar, ofis vb. kısımlarında oluşacak atık cinslerine ve atık yoğunluğuna uygun olarak, kaynağında ayrıştırma noktalarının planlanmasının ve oluşturulmasının sağlanması,

*Firma içerisinde atık yönetiminin sağlanması amacıyla, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

*Tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış geri kazanım/bertaraf firmalarına gönderiminin sağlanması amacıyla lisanslı kuruluşlarla irtibata geçilmesi ve sözleşme imzalanmasının sağlanması,

*Atık gönderimine ilişkin, atık alım firmaları ile yapılan sözleşmelerin ve firmalara dair lisans/izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesi,

*Tesiste oluşan tehlikeli atıkların gönderiminin yapılabilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elektronik portalı olan MOTAT sistemi üzerinden atık taşıma taleplerinin oluşturulması,

*Tesiste oluşan tehlikesiz atıkların gönderimi sırasında, yıl sonunda gerçekleştirilecek bildirimlerde kullanılmak üzere atıklara ilişkin kayıtların tutulması,

*Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk sigortasının, ilgili ibareleri içerecek şekilde firma tarafından yaptırılmasının sağlanması,

*Firmanın yıl içerisinde göndermiş olduğu tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ilişkin atık beyanının gerçekleştirilmesi,

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen format kapsamında Atık Yönetim Planı taslağını oluşturarak ekleri ile birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve dosyanın takibinin yapılması,

*İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek denetimde firmada hazır bulunulması,

*Atık Yönetim Planı süresinin kontrol edilerek yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

İşletmelerin her yıl ocak, şubat ve mart aylarında tehlikeli atık beyanı, atık yağ beyanı, atık ambalaj beyanı ve tehlikesiz atık beyanı işlemlerini yapması ya da çevre danışmanlık firmalarına yaptırmak amacıyla hizmet alması gerekmektedir.

Atık Beyanı için Hangi Evraklar Belgeler Gereklidir?

Atık beyanı için atıkların teslim edildiğine dair belgelerin olması gerekmektedir. Bunlar Tehlikeli Atıklar İçin Ulusal Atık Taşıma Formları (UAFT) ve Ambalaj Atıkları için atık teslim alındığını gösterir Makbuz/Fatura/Koçan Kayıtlarıdır.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Nedir Nasıl yapılır ?

Tehlike atıkların beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş http://online.cevre.gov.tr yazılımı üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılmaktadır. Tehlikeli Atıkların beyanı sisteme girilebilmesi için yıl içerisinde teslim edilen tehlikeli atıklara ait düzenlenmiş Ulusal Atık Taşıma Formu(UATF) nda belirtilen bilgiler girilmelidir. Ulusal Atık Taşıma Formu Olmadan Tehlikeli Atıkların Teslimi, Taşınması ve Bertarafı Yasaktır. Dolayısıyla Bildirim Yapılırken Ulusal Atık Taşıma Formu Olmayan Hiçbir Atık için beyan yapılamaz.

Her çeşit atık için farklı prosedürler olduğu için profesyonel destek almak faydalı olacaktır.

Atık yağların beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş http://online.cevre.gov.tr yazılımı üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılmaktadır. Atık Yağ Beyanı da Tehlikeli atık bildiriminde olduğu gibi Ulusal Atık Taşıma Formlarına göre yapılması gerekmektedir. UATF olmada Atık Yağ Bildirimi yapılması doğru değildir. Her çeşit atık için farklı prosedürler olduğu için profesyonel destek almak faydalı olacaktır.

Aynı sistemle Tıbbi atıkların beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş http://online.cevre.gov.tr yazılımı üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılmaktadır. Her çeşit atık için farklı prosedürler olduğu için profesyonel destek almak faydalı olacaktır.